Cột Viễn Thông Mạng Lưới Viettel

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng với 100% vốn nhà nước.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chịu trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý, lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.