Tòa Nhà Văn Phòng Quốc Hội

Văn phòng Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp của Quốc hội.