Bu lông ốc vít | thông số bước ren theo đường kính sản phẩm

Mỗi một quy cách sản phẩm của Bu lông Ốc vít khác nhau sẽ có các bước ren khác nhau. Dưới đây là bảng chi tiết các bước ren cho từng Size sản  phẩm.
Bảng Hệ Ren theo Quy cách Sản Phẩm
SIZE BƯỚC REN THÔ
(Coarse Pitch)
BƯỚC REN MỊN
(Fine Pitch)
BƯỚC REN CỰC MỊN
(Extra Fine Pitch)
M1.6 0.35 0.2
M2 0.4 0.25
M3 0.5 0.35
M3.5 0.6 0.35
M4 0.7 0.5
M5 0.8 0.5
M6 1 0.75
M8 1.25 1 0.75
M10 1.5 1.25 1
M12 1.75 1.5 1.25
M14 2 1.5 1.25
M16 2 1.5 1
M18 2.5 2 1.5
M20 2.5 2 1.5
M22 2.5 2 1.5
M24 3 2 1.5
M27 3 2 1.5
M30 3.5 3 2
M33 3.5 3 2
M36 4 3 2
M42 4.5 4 3
M48 5 4 3
M52 5 4 3
M56 5.5 4 3
M60 5.5 4 3
M64 6 4 3
M68 6 4 3
M72 6 4 3
M80 6 4 3
M90 6 4 3
M100 6 4 3