Tài Liệu Kỹ Thuật

Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với chi tiết lắp xiết (phần I)

Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo và ban hành Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với chi tiết lắp xiết. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã kỹ và có hiệu lực chính thức từ ngày 20/10/2015.

Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với chi tiết lắp xiết gồm 10 tiêu chuẩn. Nội dung cơ bản về 10 tiêu chuẩn đó được công bố bằng văn bản sau đây:

quyết định tiêu chuẩn về chi tiết lắp xiết

Mỗi tiêu chuẩn quốc gia TCVN hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO. Ta đi vào tìm hiểu chi tiết nội dung tiêu chuẩn 1:

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10864 : 2015

ISO 888 : 2012

CHI TIẾT LẮP XIẾT – BULÔNG, VÍT VÀ VÍT CẤY – CHIỀU DÀI DANH NGHĨA VÀ CHIỀU DÀI CẮT REN

Fasteners – Bolts, screws and studs – Nominal lengths and thread lengths

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định chiều dài và chiều dài ren cho các bulông, vít và vít cấy dùng trong các tiêu chuẩn sản phm thích hợp và các tài liệu có liên quan khác, ví dụ, cho các chi tiết trên bản v.

Tiêu chun này áp dụng cho các bulông, vít và vít cấy có ren ISO hệ met theo TCVN 2246-1 (ISO 68-1).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chun này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công b thì áp dụng phiên bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2246-1 (ISO 68-1), Ren ISO thông dụng – Profin gốc – Phần 1: Ren hệ mét;

ISO 225, Fasteners – Bolts, screws, studs and nuts – Symbols and descriptions of dimensions (Chi tiết kẹp chặt – Bulông, vít, vít cấy và đai ốc – Ký hiệu và mô tả các kích thước);

ISO 4753, Fasteners – Ends of parts with external ISO metric thread (Chi tiết kẹp chặt – Các đầu mút của các phn có ren ngoài ISO h met);

ISO 4759-1, Tolerances for fasteners – Part 1: Bolts, screws, studs and nuts – Product grades A, B and C (Dung sai của các chi tiết kẹp chặt – Phần 1: Bulông, vít, vít cấy và đai ốc – Sản phẩm cấp A, cấp B và cấp C).

3. Ký hiệu

b

Chiều dài ren

b1

Chiều dài ren ca một đầu mút đối với vít cấy có hai đầu mút

b2

Chiều dài ren ca đầu mút kia đối với vít cấy

bm

Chiều dài ren ca đầu mút vặn vào kim loại của vít cấy

d

Đường kính ngoài cơ s (đường nh danh nghĩa) của ren

l

Chiều dài danh nghĩa (của bulông, vít hoặc vít cấy)

lg

Khoảng cách từ mặt tựa tới vòng ren đầu tiên có dạng hoàn chỉnh (profin hoàn chỉnh) của bulông như đã qui định trong ISO 225

ls

Chiều dài của phần thân không có ren

P

Bước ren

4. Vị trí của các chiều dài và chiều dài ren

4.1. Qui định chung

Chiều dài danh nghĩa, l và chiều dài ren, b, các kích thước đặc trưng đối vi các bulông, vít  vít cấy được qui định trong ISO 225.

Các điểm ở mũi bulông và vít thường được bao gồm trong chiều dài và chiều dài ren, ngoại trừ đầu có phần dẫn hướng; chúng được qui định trong ISO 4753.

4.2. Bulông và vít

Đối với các bulông và vít có bề mặt tựa hiệu dụng vuông góc với đường trục, chiều dài phải được xác định từ bề mặt tựa tới đầu mút của bulông hoặc vít; xem Hình 1.

tiêu chuẩn bu lông 1

Đối với các bulông và vít đu chìm phẳng, chiều dài phải được xác định từ mép trên cùng ca đầu tới đầu mút của bulông hoặc vít; xem Hình 2.

Đối với các bulông và vít đầu nửa chìm, chiều dài phải được xác định từ chỗ giao nhau theo lý thuyết của bề mặt đỉnh của đầu với đường kính đầu đến đầu mút của bulông hoặc vít; xem Hình 3.

tiêu chuẩn bu lông 2

Đối với các bề mặt tựa lõm, bề mặt tựa có hình rãnh khía và các b mặt tương tự, chiều dài phải được xác định từ mặt phẳng tựa hiệu dụng của bề mặt tựa tới đầu mút của bulông hoặc vít; xem các Hình 4 và 5.

tiêu chuẩn bu lông 4 5

4.3. Vít không đầu và vít không đầu chìm

Đối với các vít không đầu và vít không đầu chìm, chiu dài phải được xác định từ một đầu mút cực hạn này tới đầu mút cực hạn kia, xem các Hình 6 và 7.

tiêu chuẩn bu lông 6 7

4.4. Vít cấy và các chi tiết kẹp chặt tương tự

Đối với các vít cấy có ren từng phần (vít cấy có hai đầu mút có ren), chiều dài phải được xác định từ đoạn vát mép cắt ren tại đầu mút vặn vào kim loại tới đầu mút của vít cy được lắp với đai ốc; xem Hình 8.

CHÚ THÍCH: Chiều dài cắt ren của đu mút vít cy vặn vào kim loại, bm, theo ISO 225 không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

tiêu chuẩn bu lông 8

Đối với các chốt nối (vít cy có hai đầu ren, một đầu ren phải và một đầu ren trái / vít cấy kéo căng), các vít cấy có ren từng phần (vít cy ch có ren  một đu mút), các vít cấy có ren trên toàn bộ vít và các mũi vít (vát cạnh hoặc phẳng)  các thanh  ren trên toàn chiều dài thì chiều dài phải được xác định từ một đầu mút cực hạn này tới đầu mút cực hạn kia; xem các Hình 9 đến 12.

tiêu chuẩn bu lông 9

5. Kích thước chiều dài

Các kích thước chiều dài được quy định trong Bảng 1.

bảng tiểu chuẩn bu lông 1

bảng tiêu chuẩn bu lông ốc vít 1

6. Kích thước chiều dài cắt ren

Trừ khi có qui định khác trong tiêu chun ca sản phẩm, các kích thước chiều dài cắt ren, b (xem Bảng 2) phải được tính toán như sau:

– Đối với l ≤ 125 mm: b = 2d + 6 mm;

– Đối với 125 mm <>l ≤ 200 mm: b = 2d + 12 mm;

– Đối với l > 200 mm: b = 2d + 25 mm.

Khi tính toán cho các bu lông ngắn hơn do có một phần thân (phần không có ren) có chiều dài  0,5d thì bulông nên được cắt ren toàn bộ.

bảng tiêu chuẩn bu lông 2

bảng tiêu chuẩn bu lông 3

Các dung sai của chiều dài cắt ren được qui định trong ISO 4759-1 như sau:

a) Đối với các bulông và vít có các đầu dẫn động (ví dụ đầu sáu cạnh, đầu sáu cạnh có bích, đầu có lỗ sáu cạnh, đầu trụ có gờ sáu cạnh, c vuông đầu bán nguyệt, bulông đầu chìm sáu cạnh hoặc gờ sáu cạnh và các bulông tương tự được qui định trong ISO 225), các dung sai được biểu thị dưới dạng lg và ls, và được qui định trong các tiêu chuẩn sản phm theo các giá trị sau.

– lg,max = lnom – b

– ls,min = lg,max – 5b

b) Đối với các vít chẻ hoặc vít có rãnh và các vít tương tự (ví dụ đầu côn, đầu dạng ống, đầu chìm được qui định trong ISO 255) và các vít cy, dung sai đi với b là .


Bài viết tham khảo: 

Tiêu chuẩn thí nghiệm bu lông đai ốc theo Quyết định số 844/QĐ – KHKT

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1905 – 76 về đai ốc 6 cạnh tinh

Related Posts